Природна забележителност „Пещери и извори на река Младежка “ – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, отнасящи се конкретно за тази природна забележителност, на територията й важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се всякакво строителство;
 2. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
 3. Забранява се бивакуване и лагеруване;
 4. Забранява се търсене и проучване за подземни богатства и разкриване на кариери;
 5. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни;
 6. Забранява се промяна на естествения характер на речното корито;
 7. Забранява се паша на домашни животни;
 8. Забранява се всякаква форма на увреждане на скалните образувания;
 9. Забранява се интродукция на неместни растителни и животински видове.

Допълнителни разпоредби произтичащи от припокриване с ППР Странджа

Тъй като „Изворите и пещерите на река Младежка“ попадат на територията на Природен Парк Странджа, то под внимание трябва да се вземе и режимът на дейности отнасящ се за него:

 1. Забранява се събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, включени в каталога на ПМС № 153 от 1993 г. (приложение № 1);
 2. Забранява се внасянето на всякакви отпадъци;
 3. Забранява се внасянето на чуждоземни диви растителни и животински видове, подвидове и форми;
 4. Забранява се сечищната форма на стопанисване на високо-стеблените букови гори с подлес от зеленика;
 5. Забранява се ползване на дивите растителни и животински ресурси в размери и по начини, които да застрашават съществуването на видове, да намаляват биологичното разнообразие или да нарушават нормалното функциониране на природните екосистеми

Допълнителна информация относно границите и актуалните разпоредби отнасящи се за ППР Странджа – оттук.

Местоположение:

Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: с. Близнак, с. Младежко
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

За преглед на точните граници на Природната забележителност може да се види картата на този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.39644/42.15064/14.

За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Цели на обявяване

Опазване на забележителни скални образувания, пещери и извори;

Припокриване

 1. Природен парк Странджа.

Документи за обявяване:

Заповед No.РД-930 от 28.12.2007 г., бр. 9/2008 на Държавен вестник 930-2007 г.

Източници:

1.Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда  отнасящ се конкретно за Природна забележителност  „Извори и пещери на река Младежка“:   http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=539 .
Посетен през януари 2019.

2. Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда отнасящ се за ППР Странджа:  http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=5&areaID=7. Посетен през януари 2019.

3.Карта на горите в България – ГИС WWFhttps://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туризъм в местността


Младежко: Екопътека за пещери и изворите на река Младежка

Вашият коментар