Защитена местност Пода – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

  1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
  2. Забранява се унищожаване на блатната растителност, опожаряване на тръстиката и др.
  3. Забранява се замърсяване водите на блатото и прилежащите площи
  4. Забранява се лова и риболова
  5. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им, опръстеняване на малките
  6. Разрешават се мероприятия за поддържане на естественото водно ниво в блатото
  7. Разрешава се извличането на пясък и тръстика след допълнително съгласуване

Допълнителни разпоредби

За повече подробности, или при евентуално намерение за извършване на специфични дейности, различни от наблюдението на птици – да се вземе под внимание „План за управление на защитена местност Пода“ , който може да бъде изтеглен от сайта на МОСВ. Извадката по-горе е копирана през януари 2019 г.

Местоположение:

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: гр. Бургас
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

За преглед на точните граници на обекта може да се види картата на този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.46294/42.45174/15.

За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Цели на обявяване

Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове водолюбиви птици и колонии на 5 застрашени от изчезване вида вкл. в Червената книга на България

Международен статус

Рамсарска конвенция

Припокриване

ЗЗ по двете директиви: Мандра – Пода

Документи за обявяване:

Заповед No.433 от 20.04.1989 г., бр. 37/1989 на Държавен вестник 433-1989 г.

Документи за промяна

Приемане на План за управление със Заповед No.РД-919 от 08.10.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник 919-2002 г.

Източници:

  1. Регистър на Изпълнителна агенция  по  околна  среда:   http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=82 . Посетен през януари 2019 г.
  2.  Карта на горите в България – ГИС WWF – https://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за наблюдение на птици при посетителския център на „Защитена местност Пода“


Вашият коментар