Защитена местност Пода – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

  1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
  2. Забранява се унищожаване на блатната растителност, опожаряване на тръстиката и др.
  3. Забранява се замърсяване водите на блатото и прилежащите площи
  4. Забранява се лова и риболова
  5. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им, опръстеняване на малките
  6. Разрешават се мероприятия за поддържане на естественото водно ниво в блатото
  7. Разрешава се извличането на пясък и тръстика след допълнително съгласуване
Прочети повече… „Защитена местност Пода – режим на дейности“

Бургас: Наблюдение на птици в местността Пода

При намиращата се в административните граници на гр. Бургас защитена местност Пода, могат да се наблюдават повече от 270 вида птици. Освен от сградата на Природозащитния център, птици могат да се наблюдават и от специално изградени укрития предоставящи условия на посетителите  да прекарат в наблюдение и изчакване с часове.

Прочети повече… „Бургас: Наблюдение на птици в местността Пода“