Защитена местност нос Агалина – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
 2. Забранява се преминаването и паркирането на моторни превозни средства
 3. Забранява се пашата на домашни животни
 4. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност
 5. Забранява се извеждането на сечи
Прочети повече… „Защитена местност нос Агалина – режим на дейности“

Защитена местност Пода – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
 2. Забранява се унищожаване на блатната растителност, опожаряване на тръстиката и др.
 3. Забранява се замърсяване водите на блатото и прилежащите площи
 4. Забранява се лова и риболова
 5. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им, опръстеняване на малките
 6. Разрешават се мероприятия за поддържане на естественото водно ниво в блатото
 7. Разрешава се извличането на пясък и тръстика след допълнително съгласуване
Прочети повече… „Защитена местност Пода – режим на дейности“

Защитена местност Поморийско езеро – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя обликът на местността и водният режим на езерото;
 2. Забранява се унищожаване на блатната растителност и опожаряване на тръстиката;
 3. Забранява се замърсяване на водите на езерото и прилежащите площи;
 4. Забранява се ловуването;
 5. Забранява се безпокоене на птиците, разваляне на гнездата им, събиране на яйцата им, както и опръстеняване на малките без разрешение от Министерството на околната среда и водите.
 6. Допуска се дейности по солодобива и поддържане на канала море-езеро;
 7. Допуска се добив на лечебна кал;
 8. Допуска се зарибяване с видове риби, характерни за езерната ихтиофауна;
 9. Допуска се улов „на гард“ и спортен риболов на определени с план за управление места; до влизане в сила на план за управление тези места се определят от РИОСВ-Бургас;
 10. Допуска се строителство на нови диги, както и реконструкция и ремонт на съществуващите, след съгласуване с МОСВ.

Прочети повече… „Защитена местност Поморийско езеро – режим на дейности“

Природна забележителност „Скалните образувания, фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос“ – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
 2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време
 3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им
 4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения
 5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите
 6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи
 7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества
Прочети повече… „Природна забележителност „Скалните образувания, фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос“ – режим на дейности“

Защитена местност Докузак – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, отнасящи се конкретно за тази защитена местност, на територията й важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
 2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове
 3. Забранява се сечи, освен санитарни
 4. Забранява се паша на всякакви домашни животни
 5. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния им период, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им
 6. Забранява се събиране на билки, бране на букети, унищожаване на диворастящи растения
Прочети повече… „Защитена местност Докузак – режим на дейности“

Защитена местност Силистар – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

1.Забранява се промишленото и жилищното строителство, минно-геоложките проучвания, прокарването на нови пътища, разкриването на мини и кариери, добиването на инертни материали от реките и крайбрежните пясъци;

2.Забранява се замърсяването с битови, промишлени и други отпадъци;

3.Забранява се достъпът до пещерите в морския клиф;

4.Забранява се достъпът на моторни превозни средства с изключение на тези, използвани за горскостопански и селскостопански дейности;

Прочети повече… „Защитена местност Силистар – режим на дейности“

Защитена местност Бакърлъка – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, които водят до промяна и унищожаване на ландшафта или водния режим на местността;
 2. Забранява се бране на диви цветя, събиране на билки, кастрене, чупене на клони и увреждане на дърветата;
 3. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни;
 4. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия през периода 1 февруари – 30 юли;
 5. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове;
 6. Забранява се паша на домашни животни;
Прочети повече… „Защитена местност Бакърлъка – режим на дейности“

Природна забележителност „Скално образувание в местност Каменска бърчина“ – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, отнасящи се конкретно за тази природна забележителност, на територията й важи следният режим на дейности:

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
 2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
 3. Забранява се късането или изкореняването на растенията
 4. Забранява се пашата на домашни животни
 5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
 6. Забранява се безконтролното посещение на пещерите
 7. Забранява се повреждането на пещерните образувания по какъвто и да било начин
 8. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
 9. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни
 10. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност.
Прочети повече… „Природна забележителност „Скално образувание в местност Каменска бърчина“ – режим на дейности“

Природна забележителност „Пещери и извори на река Младежка “ – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, отнасящи се конкретно за тази природна забележителност, на територията й важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се всякакво строителство;
 2. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
 3. Забранява се бивакуване и лагеруване;
 4. Забранява се търсене и проучване за подземни богатства и разкриване на кариери;
 5. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни;
 6. Забранява се промяна на естествения характер на речното корито;
 7. Забранява се паша на домашни животни;
 8. Забранява се всякаква форма на увреждане на скалните образувания;
 9. Забранява се интродукция на неместни растителни и животински видове.
Прочети повече… „Природна забележителност „Пещери и извори на река Младежка “ – режим на дейности“

Природен парк Странджа – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в парка важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, включени в каталога на ПМС № 153 от 1993 г. (приложение № 1);
 2. Забранява се внасянето на всякакви отпадъци;
 3. Забранява се внасянето на чуждоземни диви растителни и животински видове, подвидове и форми;
 4. Забранява се сечищната форма на стопанисване на високо-стеблените букови гори с подлес от зеленика;
 5. Забранява се ползване на дивите растителни и животински ресурси в размери и по начини, които да застрашават съществуването на видове, да намаляват биологичното разнообразие или да нарушават нормалното функциониране на природните екосистеми
Прочети повече… „Природен парк Странджа – режим на дейности“