Защитена местност Марина река – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, отнасящи се конкретно за тази защитена местност, на територията й важи следният режим на дейности:

1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове
3. Забранява се сечи, освен санитарни и отгледни
4. Забранява се късане на диворастящи растения
5. Забранява се използване на химически средства за растителна защита в земите от селскостопанския фонд
6. Забранява се паша на домашни животни
7. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им

Прочети повече… „Защитена местност Марина река – режим на дейности“

Защитена местност Устието на Велека – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност се прилага следния режим на дейности:

1.Забранява се промишленото и жилищното строителство, минно-геоложките проучвания, прокарването на нови пътища, разкриването на мини и кариери, добиването на инертни материали от реките и крайбрежните пясъци;

Прочети повече… „Защитена местност Устието на Велека – режим на дейности“

Защитена местност Беглик таш – Ропотамо – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност се прилага следния режим на дейности:

 1. Забранява се всякакво ново строителството;
 2. Забранява се паша на кози и свине;
 3. Забраняват се голи сечи и залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;
 4. Разрешава се ползването на горите като такива със специално предназначение;
 5. Разрешава се регулиране числеността на дивеча;
 6. Разрешава се ползване на пасищни площи, ливади и обработваеми земи;
 7. Разрешава се ползване на пясъчната ивица за плажуване.
Прочети повече… „Защитена местност Беглик таш – Ропотамо – режим на дейности“

Резерват Ропотамо – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в резервата, който е със строг режим се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

 1. Организирани туристически пътувания с лодки по р. Ропотамо;
 2. Навлизане на рибарски лодки в устието на р. Ропотамо при бурно море и поддържане на заслон за рибарите на подходящо място;
 3. Посещения с познавателна цел по маршрути определени с плана за управление на резервата;
 4. Ползване на пътя между отдели 485 и 486 до устието на р. Ропотамо от местни рибари през риболовния сезон от 1 септември до 30 декември;
Прочети повече… „Резерват Ропотамо – режим на дейности“