Защитена местност Беглик таш – Ропотамо – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност се прилага следния режим на дейности:

 1. Забранява се всякакво ново строителството;
 2. Забранява се паша на кози и свине;
 3. Забраняват се голи сечи и залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;
 4. Разрешава се ползването на горите като такива със специално предназначение;
 5. Разрешава се регулиране числеността на дивеча;
 6. Разрешава се ползване на пасищни площи, ливади и обработваеми земи;
 7. Разрешава се ползване на пясъчната ивица за плажуване.

Допълнителни разпоредби произтичащи от „Закон за горите“

Тъй като голяма част от защитена местност представлява гора, то под внимание трябва да се вземат и забраните определени в „Закон за горите“. Тук представяме част от тях, които биха могли да имат отношение към туристите:

Чл.263. (1) Наказват се сглоба от 200 до 2000 лв. , ако деянието не съставлява престъпление, физически лица, които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

 1. нанасяне на повреди или унищожаване на горски пътища, пътни съоръжения и принадлежности на пътя;
 2. ползване на горските пътища в нарушение на наредбата по чл.148, ал.11;
 3. изхвърляне на отпадъци и строителни материали, замърсяващи горските територии;
 4. Отнемане на хумусен пласт и/или мъртва горска постилка.

А текстът на чл. 148 (11) гласи:

Условията и редът за движението по горските пътища, за поставяне на пътни знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските територии се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

Чл. 138. (1) Условията и редът за защита на горските територии от пожари се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

(2) Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии е забранено, освен в случаите , определени с наредбата по ал.1.

Към настоящ момент – януари 2019 няма издадени заповеди с които да се разрешава паленето на огън и по смисъла на този закон: Паленето на огън на територията на защитената местност е забранено! Съгласно наредбите на община Приморско – забранено е и разполагането на палатки и бивакуването!

Забележка:


За повече подробности, или при евентуално намерение за извършване на специфични дейности, различни от туристическа разходка – пълният текст на закона може да бъде прочетен тук. Извадката по-горе е копирана през януари 2019 г.

Ограничения за събиране на растения произтичащи от „Закон за биологичното разнообразие“ и „Закон за лечебните растения“

Тъй като за тази местност няма конкретни забрани за събиране на растения, но се срещат множество защитени видове, то трябва да се вземат под внимание ограниченията определени в тези закони при евентуално намерение за събиране на растения.

Съгласно „Закона за биологичното разнообразие“ се забранява събирането на защитени растения включени в списъка в Приложение №3 към закона или растителни видове под специален режим на опазване и регулирано ползване, включени в Приложение №4 към закона. За повече информация пълният текст на закона може да бъде прочетен тук: 

Съгласно „Закона за лечебните растения“ се допуска събиране за лични нужди от едно лице на посочените в Приложение №1 към закона лечебни растения в свежо състояние, в следните количества:

 • корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг;
 • стръкове – до 2 кг;
 •  листа – до 1 кг;
 • кори – до 0,5 кг;
 • цветове – до 0,5 кг;
 • семена – до 0,1 кг;
 • плодове – до 10 кг;
 • пъпки – до 0,5 кг;
 • талус – до 1 кг.

За повече информация – пълният текст на закона може да бъде прочетен тук.

Местоположение:

 1. Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско
 2. Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол
  Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
  Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219.

За преглед на точните граници на защитена местност Беглик таш – Ропотамо може да се види картата на този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.76892/42.31717/15

За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Припокриване

 1. Природна забележителност: Скалните образувания, фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос.
 2. ЗЗ по директивата за местообитанията: Ропотамо.
 3. ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо.

Документи за обявяване:

Заповед No.РД-664 от 22.08.2012 г., бр. 70/2012 на Държавен вестник 664-2012 г.

Документи за промяна:

Заповед No.РД-105 от 05.02.2013 г., бр. 19/2013 на Държавен вестник 105-2013 г.

Източници:

1.Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=544. Посетен през януари 2019.

2.Закон за горите от сайта на Министерство на земеделието, храните и горите – http://www.mzh.government.bg/odz-lovech/Libraries/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/ZakonGori.sflb.ashx. Посетен през януари 2019.

3. Закон за биологичното разнообразие и закон за лечебните растения :https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/zakoni/ . Посетен през януари 2019.

4.Карта на горите в България – ГИС WWFhttps://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туристически обекти и маршрути на територията на Защитената местност 


Вашият коментар