Резерват Ропотамо – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в резервата, който е със строг режим се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

 1. Организирани туристически пътувания с лодки по р. Ропотамо;
 2. Навлизане на рибарски лодки в устието на р. Ропотамо при бурно море и поддържане на заслон за рибарите на подходящо място;
 3. Посещения с познавателна цел по маршрути определени с плана за управление на резервата;
 4. Ползване на пътя между отдели 485 и 486 до устието на р. Ропотамо от местни рибари през риболовния сезон от 1 септември до 30 декември;

Допълнителни разпоредби произтичащи от „План за управление на резерват Ропотамо“

Съгласно „План за управление на резерват Ропотамо“ изготвен от РИОСВ – Бургас, е разрешено преминаване през резервата с цел туризъм само по разрешените за това пътеки. При преминаване по тях се забранява:

 1. Отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
 2. Замърсяване с битови и други отпадъци;
 3. Бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от растителни видове;
 4. Убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или други начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
 5. Палене на огън и бивакуване;

Карта на разрешените за туризъм пътеки в резерват Ропотамо


Това е снимка на едно от информационните табла в резерват Ропотамо, изработено от РИОСВ – Бургас. За повече подробности трябва да се види „План за управление на Резерват Ропотамо“ (линк по-надолу). Карта за други туристически пътеки в околността, но извън границите на резервата може да се види тук

Местоположение:

 1. Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско
 2. Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол
  Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
  Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219.

За преглед на точните граници на резерват Ропотамо може да се види картата на този линк. За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Международен статус:

Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:

Уникална флора и фауна по крайбрежието.

Припокриване

ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо

Документи за обявяване:

Заповед No.318 от 07.05.1992 г., бр. 41/1992 на Държавен вестник 318-1992 г.
Документи за промяна:

 1. Прекатегоризация със Заповед No.2080 от 04.09.1962 г., бр. 71/1961 на Държавен вестник 2080-1962 г.
 2. Промяна в площта – увеличаване със Заповед No.318 от 07.05.1992 г., бр. 41/1992 на Държавен вестник 318-1992 г.
 3. Заповед No.РД504 от 17.07.2001 г., бр. на Държавен вестник 504-2001 г.
 4. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-686 от 21.09.2006 г., бр. 85/2006 на Държавен вестник 686-2006 г.
 5. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-28 от 18.01.2018 г., бр. 15/2018 на Държавен вестник 28-2018 г.

Източници:

 1. Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда. Посетен през януари 2019
 2. План за управление на резерват Ропотамо. Посетен през януари 2019 г.
 3. Карта на горите в България – ГИС WWFhttps://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туристически обекти и маршрути на територията на резерват Ропотамо


Вашият коментар