Резерват Ропотамо – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в резервата, който е със строг режим се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

 1. Организирани туристически пътувания с лодки по р. Ропотамо;
 2. Навлизане на рибарски лодки в устието на р. Ропотамо при бурно море и поддържане на заслон за рибарите на подходящо място;
 3. Посещения с познавателна цел по маршрути определени с плана за управление на резервата;
 4. Ползване на пътя между отдели 485 и 486 до устието на р. Ропотамо от местни рибари през риболовния сезон от 1 септември до 30 декември;

Допълнителни разпоредби произтичащи от „План за управление на резерват Ропотамо“

Съгласно „План за управление на резерват Ропотамо“ изготвен от РИОСВ – Бургас, при преминаване по пътеките се забранява:

 1. Отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
 2. Замърсяване с битови и други отпадъци;
 3. Бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от растителни видове;
 4. Убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или други начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
 5. Палене на огън и бивакуване;

Местоположение:

 1. Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско
 2. Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол
  Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
  Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219.

За преглед на точните граници на резерват Ропотамо може да се види картата на този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/. За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Международен статус:

Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:

Уникална флора и фауна по крайбрежието.

Припокриване

ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо

Документи за обявяване:

Заповед No.318 от 07.05.1992 г., бр. 41/1992 на Държавен вестник 318-1992 г.
Документи за промяна:

 1. Прекатегоризация със Заповед No.2080 от 04.09.1962 г., бр. 71/1961 на Държавен вестник 2080-1962 г.
 2. Промяна в площта – увеличаване със Заповед No.318 от 07.05.1992 г., бр. 41/1992 на Държавен вестник 318-1992 г.
 3. Заповед No.РД504 от 17.07.2001 г., бр. на Държавен вестник 504-2001 г.
 4. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-686 от 21.09.2006 г., бр. 85/2006 на Държавен вестник 686-2006 г.
 5. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-28 от 18.01.2018 г., бр. 15/2018 на Държавен вестник 28-2018 г.

Източници:

 1. Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jspNEM_Partition=1&categoryID=1&areaID=53 . Посетен през януари 2019.
 2. План за управление на резерват Ропотамо – https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zastiteni-teritorii/planove-za-upravlenie-na-zastiteni-teritorii-vlezli-v-sila/rezervati-i-poddurjani-rezervati/. Посетен през януари 2019 г.
 3. Карта на горите в България – ГИС WWFhttps://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туристически обекти и маршрути на територията на резерват Ропотамо


Вашият коментар