Защитена местност Марина река – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, отнасящи се конкретно за тази защитена местност, на територията й важи следният режим на дейности:

1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове
3. Забранява се сечи, освен санитарни и отгледни
4. Забранява се късане на диворастящи растения
5. Забранява се използване на химически средства за растителна защита в земите от селскостопанския фонд
6. Забранява се паша на домашни животни
7. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им

Допълнителни разпоредби произтичащи от припокриване с ППР Странджа

Тъй като „Защитена местност Марина река“ попада на територията на Природен Парк Странджа, то под внимание трябва да се вземе и режимът на дейности отнасящ се за него:

  1. Забранява се събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, включени в каталога на ПМС № 153 от 1993 г. (приложение № 1);
  2. Забранява се внасянето на всякакви отпадъци;
  3. Забранява се внасянето на чуждоземни диви растителни и животински видове, подвидове и форми;
  4. Забранява се сечищната форма на стопанисване на високо-стеблените букови гори с подлес от зеленика;
  5. Забранява се ползване на дивите растителни и животински ресурси в размери и по начини, които да застрашават съществуването на видове, да намаляват биологичното разнообразие или да нарушават нормалното функциониране на природните екосистеми

Допълнителна информация относно границите и актуалните разпоредби отнасящи се за ППР Странджа – оттук.

Местоположение:

Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: гр. Ахтопол, с. Бродилово, с. Синеморец
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

За преглед на точните граници на защитена местност Марина река може да се види картата на този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.77113/42.10933/15

За целта, трябва слой „Защитени територии“ да е активен.

Цели на обявяване

Опазване на естествени горски съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска боровинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

Припокриване

  1. Природен парк: СТРАНДЖА
  2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа.

Документи за обявяване:

Заповед No.332 от 16.05.1991 г., бр. 43/1991 на Държавен вестник 332-1991 г.

Източници:

1.Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда отнасящ се за „Защитена местност Марина река“: http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=89.
Посетен през януари 2019.

2.Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда отнасящ се за ППР Странджа:  http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=5&areaID=7. Посетен през януари 2019.

3.Карта на горите в България – ГИС WWFhttps://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туризъм в „Защитена местност Марина река“


Марина река – разходка в праисторическата гора

Вашият коментар