Природен парк Странджа – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в парка важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, включени в каталога на ПМС № 153 от 1993 г. (приложение № 1);
 2. Забранява се внасянето на всякакви отпадъци;
 3. Забранява се внасянето на чуждоземни диви растителни и животински видове, подвидове и форми;
 4. Забранява се сечищната форма на стопанисване на високо-стеблените букови гори с подлес от зеленика;
 5. Забранява се ползване на дивите растителни и животински ресурси в размери и по начини, които да застрашават съществуването на видове, да намаляват биологичното разнообразие или да нарушават нормалното функциониране на природните екосистеми

Допълнителни разпоредби произтичащи от „Закон за горите“

Тъй като основната част от територията на парка представлява гора, то под внимание трябва да се вземат и забраните определени в „Закон за горите“. Тук представяме част от тях, които биха могли да имат отношение към туристите:


Чл.263. (1) Наказват се сглоба от 200 до 2000 лв. , ако деянието не съставлява престъпление, физически лица, които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

 1. нанасяне на повреди или унищожаване на горски пътища, пътни съоръжения и принадлежности на пътя;
 2. ползване на горските пътища в нарушение на наредбата по чл.148, ал.11;
 3. изхвърляне на отпадъци и строителни материали, замърсяващи горските територии;
 4. Отнемане на хумусен пласт и/или мъртва горска постилка.

А текстът на чл. 148 (11) гласи:


Условията и редът за движението по горските пътища, за поставяне на пътни знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските територии се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

Чл. 138. (1) Условията и редът за защита на горските територии от пожари се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

(2) Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии е забранено, освен в случаите , определени с наредбата по ал.1.


За Природен Парк Странджа, практиката да се пали огън, обикновено е при специално изградените за целта огнища към заслоните за пикник и отмора. Такива има почти на всяка обозначена за туризъм пътека.

Забележка:


За повече подробности, или при евентуално намерение за извършване на специфични дейности, различни от туристическа разходка – пълният текст на закона може да бъде прочетен тук. Извадката по-горе е копирана през януари 2019 г.

Ограничения за събиране на растения произтичащи от „Закон за биологичното разнообразие“ и „Закон за лечебните растения“

Тъй като на територията на парка се срещат множество защитени видове, то трябва да се вземат под внимание ограниченията определени в тези закони при евентуално намерение за събиране на растения.

Съгласно „Закона за биологичното разнообразие“ се забранява събирането на защитени растения включени в списъка в Приложение №3 към закона или растителни видове под специален режим на опазване и регулирано ползване, включени в Приложение №4 към закона. За повече информация пълният текст може да бъде прочетен тук: 

Съгласно „Закона за лечебните растения“ се допуска събиране за лични нужди от едно лице на посочените в Приложение №1 към закона лечебни растения в свежо състояние, в следните количества:

 • корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг;
 • стръкове – до 2 кг;
 •  листа – до 1 кг;
 • кори – до 0,5 кг;
 • цветове – до 0,5 кг;
 • семена – до 0,1 кг;
 • плодове – до 10 кг;
 • пъпки – до 0,5 кг;
 • талус – до 1 кг.

За повече информация – пълният текст на закона може да бъде прочетен тук.

Забележка: Трябва да се има предвид, че за някои от защитените местности или природни забележителности намиращи се на територията на Природен Парк Странджа има пълна забрана за събиране на растения, независимо дали растенията са защитени или не от „Закон за биологичното разнообразие“.  Тези забрани са описани в конкретните правила отнасящи за съответната местност. Списък на защитените местности може да се намери по-долу, а от линковете – конкретните правила отнасящи се за тях.

Местоположение:

 1. Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: гр. Малко Търново, с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Евренозово, с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, с. Младежко, с. Сливарово, с. Стоилово
 2. Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: гр. Ахтопол, гр. Царево, с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, с. Резово, с. Синеморец
  Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
  Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

Опростена карта на Природен Парк Странджа може да се види тук:

Опростена карта на ППР Странджа

За преглед на точните граници върху електронна карта може да се посети този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.67782/42.08066/11.

За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Цели на обявяване

Дългосрочното опазване на уникалната природа във водосборите на реките Велека и Резовска и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие в района.

Припокриване

 1. Защитена местност: БОСНА
 2. Защитена местност: ВЕЛЕКА
 3. Защитена местност: ДОКУЗАК
 4. Защитена местност: ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) В М. ДЯДО ВЪЛЧО
 5. Защитена местност: КРИВИНИЗОВО
 6. Защитена местност: КЪЛКАТА
 7. Защитена местност: МАРИНА РЕКА
 8. Защитена местност: МОРЯНЕ
 9. Защитена местност: НЕВЕСТИН ГРАД
 10. Защитена местност: ПАРОРИЯ
 11. Защитена местност: ПЕТРОВА НИВА
 12. Защитена местност: РУДЕНОВО
 13. Защитена местност: СИЛИСТАР
 14. Защитена местност: СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА
 15. Защитена местност: СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ
 16. Защитена местност: УСТИЕТО НА РЕКА ВЕЛЕКА
 17. Природна забележителност: ГРАДИЩЕТО – ест. находище на синя хвойна
 18. Природна забележителност: НАКОВО КЛАДЕНЧЕ
 19. Природна забележителност: НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ ЛЪЖНИК в м.Конаджика
 20. Природна забележителност: ПЕЩЕРА И ИЗВОРИТЕ НА Р.МЛАДЕЖКА, м.Калето
 21. Природна забележителност: ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА
 22. Природна забележителност: ПЕЩЕРАТА МАХАРАТА В МЕСТНОСТ САРПИЯ
 23. Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ В М. КАМЕНСКА БЪРЧИНА
 24. Резерват: ВИТАНОВО
 25. Резерват: СИЛКОСИЯ
 26. Резерват: СРЕДОКА
 27. Резерват: ТИСОВИЦА
 28. Резерват: УЗУНБОДЖАК
 29. ЗЗ по директивата за местообитанията: Странджа
 30. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа Природен парк: СТРАНДЖА
 31. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа.

Документи за обявяване:

Заповед No.РД-30 от 24.01.1995 г., бр. 15/1995 на Държавен вестник 30-1995 г.

Документи за промяна:

 1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-350 от 14.07.2000 г., бр. 66/2000 на Държавен вестник 350-2000 г.
 2. Промяна в площта – намаляване със Заповед No.РД-25 от 18.01.2001 г., бр. 11/2001 на Държавен вестник 25-2001 г.
 3. Промяна в площта – намаляване със Заповед No.РД-59 от 24.01.2013 г., бр. 28/2013 на Държавен вестник 59-2013 г.

Източници:

 1. Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=5&areaID=7 . Посетен през януари 2019.
 2. Закон за биологичното разнообразие и Закон за лечебните растения:https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/zakoni/ . Посетен през януари 2019.
 3. Карта на горите в България – ГИС WWFhttps://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туристически обекти и маршрути на територията на Природен парк Странджа


Вашият коментар