Защитена местност Докузак – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, отнасящи се конкретно за тази защитена местност, на територията й важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
 2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове
 3. Забранява се сечи, освен санитарни
 4. Забранява се паша на всякакви домашни животни
 5. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния им период, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им
 6. Забранява се събиране на билки, бране на букети, унищожаване на диворастящи растения

Допълнителни разпоредби произтичащи от припокриване с ППР Странджа

Тъй като „Защитена местност Докузак“ попада на територията на Природен Парк Странджа, то под внимание трябва да се вземе и режимът на дейности отнасящ се за него:

 1. Забранява се събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, включени в каталога на ПМС № 153 от 1993 г. (приложение № 1);
 2. Забранява се внасянето на всякакви отпадъци;
 3. Забранява се внасянето на чуждоземни диви растителни и животински видове, подвидове и форми;
 4. Забранява се сечищната форма на стопанисване на високо-стеблените букови гори с подлес от зеленика;
 5. Забранява се ползване на дивите растителни и животински ресурси в размери и по начини, които да застрашават съществуването на видове, да намаляват биологичното разнообразие или да нарушават нормалното функциониране на природните екосистеми

Допълнителна информация относно границите и актуалните разпоредби отнасящи се за ППР Странджа – оттук.

Местоположение:

Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: гр. Малко Търново
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

За преглед на точното местоположение на обекта може да се види картата на този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.53373/42.01087/14.

За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Цели на обявяване

Запазване естествено находище на кримски чай

Припокриване

 1. Природен парк: СТРАНДЖА
  ЗЗ по директивата за птиците: Странджа ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка Природен парк Странджа.
 2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа

Документи за обявяване:

Заповед No.845 от 31.10.1991 г., бр. 93/1991 на Държавен вестник 845-1991 г.

Източници:

1.Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда отнасящ се  за „Защитена местност Докузак“: http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=97 . Посетен през януари 2019.

2.Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда отнасящ се за ППР Странджа:  http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=5&areaID=7. Посетен през януари 2019.

3.Карта на горите в България – ГИС WWFhttps://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туризъм при защитената местност


Малко Търново: Водопадът Докузак

Вашият коментар