Защитена местност Силистар – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

1.Забранява се промишленото и жилищното строителство, минно-геоложките проучвания, прокарването на нови пътища, разкриването на мини и кариери, добиването на инертни материали от реките и крайбрежните пясъци;

2.Забранява се замърсяването с битови, промишлени и други отпадъци;

3.Забранява се достъпът до пещерите в морския клиф;

4.Забранява се достъпът на моторни превозни средства с изключение на тези, използвани за горскостопански и селскостопански дейности;

5.Забранява се плаването на всякакви съдове целогодишно в р. Силистар при следните условия: максималния брой лодки, движещи се по маршрута да бъде 4; скоростта на движение на лодките да не надвишава 4 възела; да не се допуска замърсяване на реката с горива, масла и др. отпадъци;

6.Забранява се определянето на места за къмпиране и палене на огън без писмено съгласие на съответните регионални структури на МОСВ и без тези места да бъдат означени с трайна и видима маркировка на терена, всякакво къмпиране и палене на огън извън определените и означени за целта по посочения ред места;

7.Забранява се брането, увреждането или унищожаването на диви растения с изключение извеждане на предвидените в лесоустройствения проект сечи и събиране на билки от местното население в количества, предназначени за лично ползване;

8. Забранява се извършването на сечи през периода 30 март – 1 септември; залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; реализирането на голи сечи и реконструкции, прокарването на нови горски пътища; отсичането на живи хралупести дървета и на дървета, на които има гнезда с диаметър над 0,5 м; изнасянето на добития дървен материал по друг начин освен с товарни животни;


9. Забранява се ловът, с изключение на: див заек – през ловния сезон в селскостопанските земи; дива свиня, благороден елен, лисица и чакал – от 1 октомври до 31 декември; сърна – от 1 октомври до 30 ноември; бекас – от 1 януари до 28 февруари със специално разрешение за ловуване от ГС – Царево; и съгласно предвижданията по ловоустройствен проект;

10. Забранява се риболовът, с изключение на спортен риболов в района от вливането на р. Велека в морето до моста при с. Синеморец на разрешените от закона видове риби, без змиорка и шаран,при условията, редът, начините, нормите и сроковете, определени от закона;

11. Забранява се преследването, събирането, улавянето и убиването на всички диви животни, които не са обект на лов по смисъла на тази заповед, без оглед на тяхното състояние или форма на развитие; създаването на дивечови ниви и всякакви приспособления за изкуствено подхранване и лов;

12. Забранява се пашата на селскостопански животни;

13. Забранява се изораването на ливади и пасища; косенето на тръстика през периода 1 март – 31 юли; използването на фосфорсъдържащи пестициди; използването на моторни помпи за напояване на земеделските земи;

14. Забранява се издирването на предмети с археологична стойност освен в случаите, когато тази дейност е организирана съгласно действащите нормативни разпоредби;

Местоположение:

Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: с. Резово, с. Синеморец
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

За преглед на точното местоположение на обекта може да се види картата на този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/28.01328/42.02659/14. За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Цели на обявяване

Запазване на характерния ландшафт на крайбрежната зона, скалните образувания и фиорди, специфичната ксеротемна преходносредиземноморска растителност и богат животински свят.

Припокриване

  1. Природен парк: СТРАНДЖА
    ЗЗ по директивата за птиците: Странджа ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка Природен парк Странджа.
  2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа

Документи за обявяване:

Заповед No.608 от 01.09.1992 г., бр. 75/1992 на Държавен вестник 608-1992 г.

Източници:

  1. Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=106 . Посетен през януари 2019.
  2. Карта на горите в България – ГИС WWFhttps://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туризъм в „Защитена местност Силистар“


Вашият коментар