Защитена местност Бакърлъка – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, които водят до промяна и унищожаване на ландшафта или водния режим на местността;
 2. Забранява се бране на диви цветя, събиране на билки, кастрене, чупене на клони и увреждане на дърветата;
 3. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни;
 4. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия през периода 1 февруари – 30 юли;
 5. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове;
 6. Забранява се паша на домашни животни;

Допълнителни разпоредби произтичащи от „Закон за горите“

Тъй като цялата защитена местност представлява гора, то под внимание трябва да се вземат и забраните определени в „Закон за горите“. Тук представяме част от тях, които биха могли да имат отношение към туристите:

Чл.263. (1) Наказват се сглоба от 200 до 2000 лв. , ако деянието не съставлява престъпление, физически лица, които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

 1. нанасяне на повреди или унищожаване на горски пътища, пътни съоръжения и принадлежности на пътя;
 2. ползване на горските пътища в нарушение на наредбата по чл.148, ал.11;
 3. изхвърляне на отпадъци и строителни материали, замърсяващи горските територии;
 4. Отнемане на хумусен пласт и/или мъртва горска постилка.

А текстът на чл. 148 (11) гласи:

Условията и редът за движението по горските пътища, за поставяне на пътни знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските територии се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

Чл. 138. (1) Условията и редът за защита на горските територии от пожари се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

(2) Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии е забранено, освен в случаите , определени с наредбата по ал.1.

Към настоящ момент – януари 2019 няма издадени заповеди с които да се разрешава паленето на огън и по смисъла на този закон: Паленето на огън на територията на защитената местност е забранено! 

Забележка:


За повече подробности, или при евентуално намерение за извършване на специфични дейности, различни от туристическа разходка – пълният текст на закона може да бъде прочетен тук. Извадката по-горе е копирана през януари 2019 г.

Местоположение:

Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: гр. Малко Търново
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

За преглед на точното местоположение на обекта може да се види картата на този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.61116/42.39590/16. За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Цели на обявяване

Опазване на естествено местообитание на хагерово лале и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали.

Припокриване

 1. ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка Природен парк Странджа.
 2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа

Документи за обявяване:

Заповед No.РД-1096 от 15.10.2004 г., бр. 103/2004 на Държавен вестник 1096-2004 г.

Източници:

 1. Регистър на Изпълнителна  агенция по околна среда с публикация  конкретно  за „Защитена местност Бакърлъка“: http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=426. Посетен през януари 2019.
 2. Закон за горите от сайта на Министерство на земеделието, храните и горите – http://www.mzh.government.bg/odz-lovech/Libraries/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/ZakonGori.sflb.ashx. Посетен през януари 2019.
 3. Карта на горите в България – ГИС WWFhttps://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туризъм в местността


Маршрут към местността Бакърлъка

Вашият коментар