Природна забележителност „Скално образувание в местност Каменска бърчина“ – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, отнасящи се конкретно за тази природна забележителност, на територията й важи следният режим на дейности:

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
 2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
 3. Забранява се късането или изкореняването на растенията
 4. Забранява се пашата на домашни животни
 5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
 6. Забранява се безконтролното посещение на пещерите
 7. Забранява се повреждането на пещерните образувания по какъвто и да било начин
 8. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
 9. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни
 10. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност.

Допълнителни разпоредби произтичащи от припокриване с ППР Странджа

Тъй като Скалните образувания попадат на територията на Природен Парк Странджа, то под внимание трябва да се вземе и режимът на дейности отнасящ се за него:

 1. Забранява се събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, включени в каталога на ПМС № 153 от 1993 г. (приложение № 1);
 2. Забранява се внасянето на всякакви отпадъци;
 3. Забранява се внасянето на чуждоземни диви растителни и животински видове, подвидове и форми;
 4. Забранява се сечищната форма на стопанисване на високо-стеблените букови гори с подлес от зеленика;
 5. Забранява се ползване на дивите растителни и животински ресурси в размери и по начини, които да застрашават съществуването на видове, да намаляват биологичното разнообразие или да нарушават нормалното функциониране на природните екосистеми

Допълнителна информация относно границите и актуалните разпоредби отнасящи се за ППР Странджа – оттук.

Местоположение:

Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: гр. Малко Търново
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

За преглед на точното местоположение на обекта може да се види картата на този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.59179/42.00762/14. За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Цели на обявяване

Забележителни геоложки обекти

Припокриване

 1. Природен парк Странджа.
 2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа

Документи за обявяване:

Заповед No.206 от 23.03.1981 г., бр. 34/1981 на Държавен вестник 206-1981 г.

Източници:

1.Регистър на Изпълнителна  агенция по околна среда отнасящ  се за Природна забележителност „Скално образувание в местност Каменска бърчина“ : http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=410.Посетен през януари 2019.

2. Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда отнасящ се за ППР Странджа:  http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=5&areaID=7. Посетен през януари 2019.

3.Карта на горите в България – ГИС WWFhttps://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туризъм при природната забележителност


Малко Търново: Тракийско светилище „Камъка“

Вашият коментар