Природна забележителност „Скалните образувания, фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос“ – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
 2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време
 3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им
 4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения
 5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите
 6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи
 7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

Допълнителни разпоредби произтичащи от „Закон за горите“

Тъй голяма част от защитена местност представлява гора, то под внимание трябва да се вземат и забраните определени в „Закон за горите“. Тук представяме част от тях, които биха могли да имат отношение към туристите:

Чл.263. (1) Наказват се сглоба от 200 до 2000 лв. , ако деянието не съставлява престъпление, физически лица, които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

 1. нанасяне на повреди или унищожаване на горски пътища, пътни съоръжения и принадлежности на пътя;
 2. ползване на горските пътища в нарушение на наредбата по чл.148, ал.11;
 3. изхвърляне на отпадъци и строителни материали, замърсяващи горските територии;
 4. Отнемане на хумусен пласт и/или мъртва горска постилка.

А текстът на чл. 148 (11) гласи:

Условията и редът за движението по горските пътища, за поставяне на пътни знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските територии се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

Чл. 138. (1) Условията и редът за защита на горските територии от пожари се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

(2) Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии е забранено, освен в случаите , определени с наредбата по ал.1.

Към настоящ момент – януари 2019 няма издадени заповеди с които да се разрешава паленето на огън и по смисъла на този закон: Паленето на огън на територията на защитената местност е забранено! Съгласно наредбите на община Приморско – забранено е и разполагането на палатки и бивакуването!

Забележка:


За повече подробности, или при евентуално намерение за извършване на специфични дейности, различни от туристическа разходка – пълният текст на закона може да бъде прочетен тук. Извадката по-горе е копирана през януари 2019 г.

Местоположение:

Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: гр. Малко Търново
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

За преглед на точните граници на обекта може да се види картата на този линк: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.76892/42.31717/15.

За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Цели на обявяване

Изключително красиви и рядко запазени крайбрежни скали с фиорди

Припокриване

 1. Защитена местност: БЕГЛИК ТАШ – РОПОТАМО
 2. ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо

Документи за обявяване:

Заповед No.4051 от 29.12.1973 г., бр. 29/1974 на Държавен вестник 4051-1973 г.

Източници:

Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда:

  1.  http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=144 . Посетен през януари 2019. 
  2. Карта на горите в България – ГИС WWF – https://gis.wwf.bg/mobilz/.

Информация за туристически обекти и маршрути на територията на Защитена местност „Скалните образувания, фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос“


Вашият коментар