Защитена местност Поморийско езеро – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

 1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя обликът на местността и водният режим на езерото;
 2. Забранява се унищожаване на блатната растителност и опожаряване на тръстиката;
 3. Забранява се замърсяване на водите на езерото и прилежащите площи;
 4. Забранява се ловуването;
 5. Забранява се безпокоене на птиците, разваляне на гнездата им, събиране на яйцата им, както и опръстеняване на малките без разрешение от Министерството на околната среда и водите.
 6. Допуска се дейности по солодобива и поддържане на канала море-езеро;
 7. Допуска се добив на лечебна кал;
 8. Допуска се зарибяване с видове риби, характерни за езерната ихтиофауна;
 9. Допуска се улов „на гард“ и спортен риболов на определени с план за управление места; до влизане в сила на план за управление тези места се определят от РИОСВ-Бургас;
 10. Допуска се строителство на нови диги, както и реконструкция и ремонт на съществуващите, след съгласуване с МОСВ.

Ограничения за събиране на растения произтичащи от „Закон за биологичното разнообразие“ и „Закон за лечебните растения“

Тъй като на територията на парка се срещат множество защитени видове, то трябва да се вземат под внимание ограниченията определени в тези закони при евентуално намерение за събиране на растения.

Съгласно „Закона за биологичното разнообразие“ се забранява събирането на защитени растения включени в списъка в Приложение №3 към закона или растителни видове под специален режим на опазване и регулирано ползване, включени в Приложение №4 към закона. За повече информация пълният текст на закона може да бъде прочетен тук: 

Съгласно „Закона за лечебните растения“ се допуска събиране за лични нужди от едно лице на посочените в Приложение №1 към закона лечебни растения в свежо състояние, в следните количества:

 • корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг;
 • стръкове – до 2 кг;
 •  листа – до 1 кг;
 • кори – до 0,5 кг;
 • цветове – до 0,5 кг;
 • семена – до 0,1 кг;
 • плодове – до 10 кг;
 • пъпки – до 0,5 кг;
 • талус – до 1 кг.

За повече информация – пълният текст на закона може да бъде прочетен тук.

Местоположение:

Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: гр. Поморие
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

За преглед на точните граници на обекта може да се види картата на този линк:  https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.63139/42.58661/13.

За целта, трябва слой Защитени територии да е активен.

Цели на обявяване

Опазване на Поморийското езеро, солниците и прилежащите крайбрежни терени като влажна зона с международно значение и като местообитание на 63 вида застрашени от изчезване птици.

Международен статус

Рамсарска конвенция

Припокриване

ЗЗ по директивата за птиците: Поморийско езеро

Документи за обявяване:

Заповед No.РД-31 от 23.01.2001 г., бр. 16/2001 на Държавен вестник 31-2001 г.

Източници:

Регистър на Изпълнителна агенция по околна среда:

 1.  http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=144. Посетен през януари 2019.
 2. Закон за биологичното разнообразие и Закон за лечебните растения:https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/zakoni/ . Посетен през януари 2019.
 3.  Карта на горите в България – ГИС WWF – https://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туризъм при „Защитена местност Поморийско езеро“


Вашият коментар