Защитена местност нос Агалина – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
 2. Забранява се преминаването и паркирането на моторни превозни средства
 3. Забранява се пашата на домашни животни
 4. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност
 5. Забранява се извеждането на сечи

Допълнителни разпоредби произтичащи от „Закон за горите“

Тъй като почти цялата защитена местност представлява гора, то под внимание трябва да се вземат и забраните определени в „Закон за горите“. Тук представяме част от тях, които биха могли да имат отношение към туристите:

Чл.263. (1) Наказват се сглоба от 200 до 2000 лв. , ако деянието не съставлява престъпление, физически лица, които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

 1. нанасяне на повреди или унищожаване на горски пътища, пътни съоръжения и принадлежности на пътя;
 2. ползване на горските пътища в нарушение на наредбата по чл.148, ал.11;
 3. изхвърляне на отпадъци и строителни материали, замърсяващи горските територии;
 4. Отнемане на хумусен пласт и/или мъртва горска постилка.

А текстът на чл. 148 (11) гласи:

Условията и редът за движението по горските пътища, за поставяне на пътни знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските територии се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

Забележка:


За повече подробности, или при евентуално намерение за извършване на специфични дейности, различни от туристическа разходка – да се чете пълният текст на закона оттук, както и да се вземе под внимание „План за управление на нос Агалина, който може да бъде изтеглен от сайта на МОСВ. Извадката по-горе е копирана през януари 2019 г.

Местоположение:

Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол. Точните граници могат да се видят на този линк. За целта трябва слой „Защитени територии“ да е включен.
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас – ул.“Перущица“ 67,ет.3,п.к.219

Цели на обявяване

1. Запазване скални образувания
2. Опазване специфична крайморска растителност и животински свят

Припокриване

ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка

Документи за обявяване:

Заповед No.878 от 25.11.1980 г., бр. 101/1980 на Държавен вестник 878-1980 г.

Документи за промяна

 1. Промяна в площта – намаляване със Заповед No.995 от 21.10.2002 г., бр. 116/2002 на Държавен вестник 995-2002 г.
 2. Промяна в площта – намаляване със Заповед No.152 от 21.02.2003 г., бр. 36/2003 на Държавен вестник 152-2003 г.
 3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-223 от 06.03.2003 г., бр. 36/2003 на Държавен вестник 223-2003г.

Източници:

 1. Регистър на Изпълнителна агенция  по  околна  среда, който се отнася конкретно за „Природна забележителност Нос Агалина“: този линк. Посетен през януари 2019 г.
 2. Закон за горите от сайта на Министерство на земеделието, храните и горите – този линк. Посетен през януари 2019.
 3.  Карта на горите в България – ГИС WWF – https://gis.wwf.bg/mobilz/

Информация за туризъм край „Природна забележителност Нос Агалина“


Вашият коментар